Hewlett Packard CTG Mod. M1350A

Hewlett Packard CTG Mod. Viridia Series 50XM

  • Inkl. Ultrasound-Transducer & Toko Kopf
  • Parameterdisplay:
  • Cardio 1/Combi
  • Toco
  • Cardio 2
  • Inkl. Gerätewagen 80300A
Scroll to Top